Suyoung Kim

From MIPAL
Jump to: navigation, search
Suyoung Kim (김수영)

서울대학교 융합과학부 석박사통합과정 (2022.03 ~ )
서울대학교 융합과학부 인턴 (2021.07 ~ 2022.02)
서울대학교 기계항공공학부 학사 (2015.03 ~ 2022.02)
e-mail : ksyo96@snu.ac.kr