Hyeogjin Lee

From MIPAL
Jump to: navigation, search
Hyeogjin.jpg Hyeogjin Lee (이혁진)

Ph. D. Student


서울대학교 융합과학부 박사수료 (2014.03 ~ )
차세대융합기술연구원 기술기획팀 연구원 (2017.12 ~ 2020.12)
아주대학교 전자공학부 석사 (2014.02)
아주대학교 전자공학부 학사 (2011.08)


Tel: +82-31-888-9579
E-mail: hjinlee /at/ snu.ac.kr