Yongsu Lee

From MIPAL
Revision as of 10:26, 6 April 2015 by Admin (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Yongsu.jpg Yongsu Lee (이용수)

서울대학교 융합과학부 석박사통합과정 (2015.03 ~ )
서울대학교 공과대학 화학생물공학부 졸업 (2013.08)


Tel: +82-31-888-9579
e-mail: