Taehyup Kim

From MIPAL
Jump to: navigation, search
200px Taehyup Kim (김태협)

용인 죽전고등학교 졸업 (2004)
아주대학교 전자공학부 학사 (2012.02)
아주대학교 전자공학과 석사 (2014.02)


Tel: +82-31-219-2490
e-mail: kkjjang413@ajou.ac.kr